1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ
Αριθμ. 966/2 - ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020,
ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση
στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική
που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη 
ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην
ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών,
Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών
Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.
210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πιστοποιήσεις

ISO 14001: 2015 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

     

H πιστοποίηση αυτή αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα, βάσει του οποίου οι εταιρείες διαχειρίζονται το περιβάλλον και συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις.

Η πιστοποίηση της "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε." και της "ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε." κατά ISO 14001:2015 αφορά στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση των θορύβων και των οχλήσεων, που προκύπτουν από τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, την προστασία των αρχαιοτήτων και των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρέθηκαν κατά την περίοδο της κατασκευής, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, την ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, κ.ά.

ISO 14001: 2015 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

H πιστοποίηση αυτή αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα, βάσει του οποίου οι εταιρείες διαχειρίζονται το περιβάλλον και συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις.

Η πιστοποίηση της "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε." και της "ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε." κατά ISO 14001:2015 αφορά στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση των θορύβων και των οχλήσεων, που προκύπτουν από τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, την προστασία των αρχαιοτήτων και των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρέθηκαν κατά την περίοδο της κατασκευής, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, την ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, κ.ά.

ISO 50001: 2011 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης αναπτύσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 50001:2011 και αποτελεί το πλαίσιο βάσει του οποίου οι εταιρείες "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε." και "ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΟΜΕΣ Α.Ε." διαχειρίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια.

Σκοπός της ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης είναι ο συνολικός και ενιαίος ενεργειακός σχεδιασμός, με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας της «Αττικής Οδού» και την συμβολή της στην επίτευξη της μείωσης της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας καθώς και στην ανάσχεση των επιδεινούμενων κλιματικών αλλαγών.

OHSAS 18001: 2007 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Η πιστοποίηση της "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε." και της "ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε." κατά OHSAS 18001:2007 αφορά στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων και πιστοποιεί την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων, τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της εργασίας, τη συνεχή παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων από τον ιατρό εργασίας κ.α. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για την τήρηση και τη διαρκή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία και για τη συμμόρφωσή της στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

ISO 9001: 2015 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η "ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.", με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, επιτυγχάνει την αποτελεσματική διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει, μέσω της εφαρμογής και τήρησης συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Κατά τον σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, καθώς και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το σύστημα. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών μέσω διαδικασιών που υποστηρίζουν με διαφάνεια τις δραστηριότητες της. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και για τη συμμόρφωσή της στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

ISO 39001: 2012 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η "ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.", με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 39001:2012, δεσμεύεται στην τήρηση συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών για την ασφαλή κυκλοφορία των διαγραμμισμένων οχημάτων της και την κατά το δυνατό μείωση συμβάντων του προσωπικού της στον αυτοκινητόδρομο, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Επίσης, δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα του. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και ελέγχει τους στόχους της για την οδική ασφάλεια ώστε να επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και να δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος.